Trident 3b Test Flight (1969)

Trident 3b test flight. Hatfield, Hertfordshire.

Media